Call us toll free: 070-7444402
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

DSC_7993site

Zakelijke verzekeringen

Gebouwenverzekering en Inventaris goederen verzekering

Opstal/gebouw en inventarisgoederen verzekering

De opstal en de inventarisverzekering worden vaak de brandverzekeringen genoemd. Inderdaad bieden de verzekeringen dekking tegen schade door brand, maar o.a. ook diefstal, waterschade en stormschade zijn verzekerd. De opstalverzekering verzekert uw pand, maar ook de eventuele bijgebouwen. De inventaris betreft de roerende zaken als de tafel, de kast, uw dossiers e.d. De goederen zijn de voorraad die u heeft: boeken voor een boekhandel, gereedschap en machines voor een aannemer en meubelen voor een meubelzaak.

Verzekerde som

Voor de opstalverzekering dient de verzekerde som gesteld te worden op de herbouwwaarde van het pand, al dan niet inclusief de fundamenten. Een taxatierapport kan uitkomst bieden om de verzekerde som te bepalen. De inventarisverzekering heeft als verzekerde som (naar keuze) de nieuwwaarde of dagwaarde van uw inventaris. Voor uw goederenvoorraad dient u de inkoopwaarde te verzekeren.

Premie

De premie voor de opstalverzekering en inventarisverzekering is afhankelijk van de bouwaard van het pand en het soort bedrijf dat u heeft. Ook de verzekerde som is uiteraard van invloed op de hoogte van de premie net als de gekozen dekking. Kunt u voor uw privé woning tegen een geringe premieopslag uw ruiten verzekeren, voor bedrijven dient u een aparte glasverzekering af te sluiten.

De premie voor uw opstal-, glas en inventaris en goederenverzekering zijn als bedrijfslast fiscaal aftrekbaar.

Waar op letten

Allereerst gelden er altijd grote verschillen tussen maatschappijen, ongeacht de polisvoorwaarden. We kunnen u hier veel voorbeelden van geven. Toch kunnen ook de voorwaarden een groot verschil maken. Is geld meeverzekerd? Hoe is de dekking van waterschade?

Voorts is het zaak om zoveel mogelijk de inventaris en opstalverzekering bij een maatschappij onder te brengen om een schaderegeling zo praktisch mogelijk te maken, maar ook om te voorkomen dat zaken tussen de wal en het schip gaan vallen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid van de werkgever of werknemer voor schade aan zaken of letselschade. Niet alleen wordt de schade die toegebracht is vergoed, maar er wordt ook verweer geboden bij een onterechte claim.

Verzekerde som

Een verzekerde som van € 1.134.450,= is aan te raden.

Premie

De premie voor uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is als bedrijfslast aftrekbaar.

De hoogte van de premie is afhankelijk van het soort bedrijf en loon- en omzetgegevens.

Waar op letten

De verzekerde hoedanigheid geeft in de praktijk de meeste aanleiding tot problemen. Het is belangrijk om te voorkomen dat een schade niet verzekerd is, omdat de werkzaamheden die u verricht niet vallen onder de opgegeven hoedanigheid. Als u eigen gebouwen bezit, dan dient de aansprakelijkheid hiervan ook verzekerd te zijn. Indien u goederen van derden onder uw bezit heeft, dan is het belangrijk om na te gaan of dit opzichtrisico meeverzekerd is. Voor veel bedrijven zijn er aparte verzekeringen mogelijk die zijn afgestemd op het specifieke risico.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandsverzekering biedt u juridische hulp bij conflicten die u heeft met derden of uw werknemers.

Juristen in dienst van de verzekeringsmaatschappij kunnen u adviseren of voor u de contacten met de tegenpartij verzorgen. En mocht het noodzakelijk zijn om te procederen, dan komen deze kosten (inclusief de advocaatkosten) voor rekening van de verzekeringsmaatschappij.

Premie

De premie verschilt uiteraard per maatschappij en is afhankelijk van de gekozen dekking, het soort bedrijf, het aantal voertuigen en uw loon- en omzetgegevens. De premie is als bedrijfslast fiscaal aftrekbaar.

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering is een aanvulling op de inventaris- en goederen en opstalverzekering.Veel bedrijven die de omzet op hun eigen locatie verdienen kunnen na een brand niet meer verkopen. De bedrijfsschadeverzekering keert de gederfde brutowinst uit in de periode na een schade. Vaak wordt die periode op een jaar gesteld.

Reconstructieverzekering

Heeft uw bedrijf veel administratie, dan heeft u weinig aan de vergoeding op uw inventarisverzekering bij brand, namelijk de ordners worden vergoed en de papierprijs! Wilt u uw administratie reconstrueren, dan bent u veel tijd en extra geld kwijt. De reconstructieverzekering vergoedt de extra kosten.

Bedrijfsautoverzekering

Alhoewel iedere maatschappij zijn/haar eigen voorwaarden heeft zijn er vrijwel altijd drie dekkingsvormen mogelijk: Wettelijke Aansprakelijkheid eventueel aangevuld met beperkte of volledig cascoverzekering.

Verzekeringsvormen

W.A. verzekering: deze dekking is wettelijk verplicht voor alle motorvoertuigen. De verzekerde som is € 2.500.000,=. Alleen schade aan derden is verzekerd. Schade aan de eigen auto is niet verzekerd. Wel heeft u recht op hulpverlening als de auto na een ongeval niet meer kan rijden. Belt u in dit geval de alarmcentrale. Het nummer staat op de groene kaart.

W.A. met beperkte casco dekking

Naast de W.A. dekking is er nu ook dekking voor een beperkt aantal gebeurtenissen die schade aan de eigen auto of motor veroorzaken. De belangrijkste gebeurtenissen zijn: brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Hieronder valt niet alleen vervanging van de ruit, maar ook ruitreparatie Schade aan de auto door een aanrijding of schade door vandalisme is bijvoorbeeld niet verzekerd. Schades op een beperkte casco dekking leiden vrijwel nooit tot verlies van korting.

W.A. met volledige cascodekking (All Risks)

Nu is er naast de wettelijke verplichte dekking een uitgebreide dekking voor uw eigen auto. Vrijwel alle gebeurtenissen zijn verzekerd, maar schades die niet vallen onder de beperkte casco dekking (zie hierboven) en schades die niet te verhalen zijn, leiden tot verlies van opgebouwde korting. Overlegt u in dit geval met ons of claimen zinvol is.

Inzittendenverzekering

Als de bestuurder of een passagier door een ongeval blijvend invalide raakt of zelfs komt te overlijden, dan wordt er een uitkering gedaan.

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt u professionele hulp bij het verhalen van letselschade of waardevermindering van uw auto na een ongeval als u all-risks verzekerd bent en bovendien het verhalen van de schade aan de auto zelf als u niet all-risks bent verzekerd.

Premie/fiscaal

De premie voor uw bedrijfsmotorvoertuig is als bedrijfslast aftrekbaar. De hoogte van de premie is vooral afhankelijk van het gewicht van de auto (leeg en laadvermogen), de nieuwprijs en het gebruik van de auto. Daarnaast zijn het aantal schadevrije jaren en de regio waarin u woont van invloed.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert periodiek een vooraf afgesproken bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte of ongeval. Deze inkomensvervangende uitkering is belangrijk voor zelfstandig ondernemers en directeur grootaandeelhouder (dga).

De hoogte van de verzekerde sommen wordt bepaald aan de hand van uw eigen wensen (hoeveel wilt u graag ontvangen bij een arbeidsongeschiktheid), de hoogte van de premie, de maximum toegestane bedragen (afhankelijk van inkomsten uit het verleden).

De premie voor een AOV is als bedrijfslast aftrekbaar of, als u de premie zelf betaalt, aftrekbaar van uw belastbaar privé- inkomen. De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van uw beroep, de gewenste verzekerde bedragen, uw eigen risicotermijn, de eindleeftijd, het gewenste klimpercentage van de uitkering, soort tarief en uw huidige leeftijd.

Waar op letten

Bijna iedere maatschappij kent een AOV. De begeleiding bij arbeidsongeschiktheid verschilt enorm per maatschappij en ook de mate van vaststelling van arbeidsongeschiktheid is divers.

Verder zijn er vele varianten mogelijk in eigen risico termijn, eindleeftijd, klimmende (inflatie bestendige) uitkering en percentage arbeidsongeschiktheid. Ook is er een keuze in een leeftijdsafhankelijke en leeftijdsonafhankelijk tarief. Tenslotte is het beroep van grote invloed op de premie. Voor diverse beroepsgroepen zijn speciale (goedkopere) tarieven mogelijk. We adviseren u graag welke variant voor u de beste keuze is.

Ziektekosten collectief

De ziektekostenverzekering staat volop in het nieuws. Zorgverzekeraars schatten in dat de premie de komende jaren met 5 tot 10% zal stijgen. Hoe dan ook, dat een ziektekostenverzekering wordt ieder jaar duurder. Voor elk bedrijf vanaf vijf medewerkers is het afsluiten van een collectieve ziektekostenregeling dan ook het overwegen waard.

U kunt als werkgever uw medewerkers die boven de loongrens zitten een collectieve ziektekostenverzekering op maat aanbieden, waarmee zij voordeliger uit kunnen zijn.

Voor u is het een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde. U bepaalt zelf welk pakket u aanbiedt. Als u dat wenst, regelen wij ook de informatievoorziening aan uw werknemers over de mogelijkheden van de verzekering.

Ziekteverzuimpolis

Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende een jaar door te betalen tot een bepaald maxima. Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz wil verzekeren zijn er in beginsel twee mogelijkheden:

De conventionele verzekering;

Bij de conventionele verzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingverplichting op zich, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval, per werknemer wordt overeengekomen.

De stop loss verzekering;

Bij de stop loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingverplichting. Als het totale bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren en wordt mede beïnvloed door het verzuimcijfer in de betreffende bedrijfstak.

Premie

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. De berekende premie geldt als een voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats.

Diverse verzekeringen

Transportverzekering

Een inventarisverzekering biedt geen dekking voor goederen in een auto. Indien u goederen vervoert, is een transportverzekering aan te raden. Vervoert u goederen van derden, dan is er de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Computer en elektronicaverzekering

Uw computer en andere apparatuur zoals fax, kopieerapparaat kunt u verzekeren op een aparte verzekering. Deze verzekering biedt een zeer ruime dekking (vrijwel all-risks) voor de apparatuur en programmatuur, maar vergoedt ook huur van vervangende apparatuur en verlies van gegevens. Voor apparatuur tot €2500,= kunt u een eigen gebrek dekking krijgen, zodat een harde schijf die crasht ook verzekerd is!

Geldverzekering

Veel bedrijfsmatige verzekeringen vergoeden helemaal geen geld. Bovendien is geld op een inventarisverzekering als het al verzekerd is, alleen in het pand verzekerd. Een geldverzekering verzekert uw contanten tegen beroving overdag, vervoer naar de bank en opslag van uw geld ’s nachts in een kluis of tot bepaalde maxima bij u thuis.