Call us toll free: 070-7444402
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

huizen

Particuliere verzekeringen

Inboedel en opstalverzekering

De opstal- en inboedelverzekering worden vaak de brandverzekeringen genoemd in de volksmond. Inderdaad bieden de verzekeringen dekking tegen schade door brand, maar ook diefstal, waterschade en stormschade zijn verzekerd. Afhankelijk van de dekking kan ook schroeischade meeverzekerd zijn of stormschade aan uw zonwering. De opstalverzekering verzekert uw huis, maar ook de schuur, garage, schutting e.d. Ook de houten (parket of laminaat) vloer kan deel uitmaken van de opstal, net als de keuken en de badkamer. De inboedel betreft de roerende zaken als de tafel, televisie, losse vloerbedekking, kleding, gordijnen, etc.

Sinds kort bieden veel verzekeraars dekking voor vrijwel alle risico’s (van buiten komende onheilen) voor zowel de inboedel als opstal. Voor de extra dekking is er een premietoeslag of er geldt een verplicht eigen risico.

 

Vaststelling verzekerde som

Voor de opstalverzekering dient de verzekerde som gesteld te worden op de herbouwwaarde van de woning, al dan niet inclusief de fundamenten. Een taxatierapport kan uitkomst bieden om de verzekerde som te bepalen, maar we beschikken ook over herbouwwaardemeters, een hulpmiddel om de verzekerde som te bepalen.

De inboedelverzekering heeft als verzekerde som de nieuwwaarde van uw bezittingen. Hulpmiddelen hiervoor zijn de inventarisatielijst en de inboedelwaardemeter. Indien u de verzekerde som via een van deze hulpmiddelen vaststelt, dan krijgt u een garantie tegen onderverzekering. Deze garantie geldt vaak voor een periode van 5 jaar. Na deze periode dient u een nieuwe lijst of meter in te vullen.

 

Premie

De premie voor de opstal- en inboedelverzekering is afhankelijk van de bouwaard van het huis en de regio waarin u woont. Verder is de verzekerde som uiteraard van invloed op de hoogte van de premie net als de gekozen dekking. Tegen een geringe premieopslag kunt u breuk van ruiten meeverzekeren.

Bereken hier uw pakket

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor de particulieren biedt dekking wanneer u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor schade (materieel of letsel) die u niet opzettelijk aan anderen heeft toegebracht. Ook bij een onterechte claim van de tegenpartij biedt de verzekering dekking, in die zin, dat de verzekeringsmaatschappij het verweer op zich zal nemen.

Voorbeelden:

 • U heeft een aanrijding op de fiets of u komt met iemand in aanraking terwijl u wandelt.
 • U bent bij een kennis op visite en maakt daar iets stuk.
 • U bekijkt een bloemenvaas in de winkel en laat die per ongeluk vallen.

Bereken hier uw aansprakelijkheidsverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering biedt u juridische hulp bij conflicten die u heeft als particulier of als werknemer. Juristen in dienst van de verzekeringsmaatschappij kunnen u adviseren of voor u de contacten met de tegenpartij verzorgen. En mocht het noodzakelijk zijn om te procederen, dan komen deze kosten (inclusief de advocaatkosten) voor rekening van de verzekeringsmaatschappij.


Voorbeelden:

 • Het verhalen van schade die door anderen is toegebracht.
 • Hulp bij verkeersongevallen(letsel,schade aan de auto)
 • Geschillen met de werkgever
 • Problemen met de overheid
 • Het terugvorderen van gestolen eigendommen
 • Problemen met leveranciers
 • Huurgeschillen
 • Problemen met de eigen woning
 • Burenrecht
 • Erfrechtproblemen

Bereken hier uw rechtsbijstandsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert periodiek een vooraf afgesproken bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte of ongeval. Deze inkomensvervangende uitkering is belangrijk voor zelfstandig ondernemers en directeur grootaandeelhouder (dga).
De hoogte van de verzekerde sommen wordt bepaald aan de hand van uw eigen wensen (hoeveel wilt u graag ontvangen bij een arbeidsongeschiktheid), de hoogte van de premie, de maximum toegestane bedragen (afhankelijk van inkomsten uit het verleden).
De premie voor een AOV is als bedrijfslast aftrekbaar of, als u de premie zelf betaalt, aftrekbaar van uw belastbaar privé- inkomen. De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van uw beroep, de gewenste verzekerde bedragen, uw eigen risicotermijn, de eindleeftijd, het gewenste klimpercentage van de uitkering, soort tarief en uw huidige leeftijd.

Waar op letten

Bijna iedere maatschappij kent een AOV. De begeleiding bij arbeidsongeschiktheid verschilt enorm per maatschappij en ook de mate van vaststelling van arbeidsongeschiktheid is divers.
Verder zijn er vele varianten mogelijk in eigen risico termijn, eindleeftijd, klimmende (inflatie bestendige) uitkering en percentage arbeidsongeschiktheid. Ook is er een keuze in een leeftijdsafhankelijke en leeftijdsonafhankelijk tarief. Tenslotte is het beroep van grote invloed op de premie. Voor diverse beroepsgroepen zijn speciale (goedkopere) tarieven mogelijk. We adviseren u graag welke variant voor u de beste keuze is.

Ziektekosten

U woont in Nederland of u betaalt hier loonbelasting, u bent dan verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Het is nu mogelijk om zelf uw verzekeraar uit te kiezen voor uw zorgverzekering. Deze is verplicht om u, ongeacht uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand, te accepteren voor het wettelijk verzekerde basispakket.

Basispakket

Het wettelijk verzekerde basispakket komt overeen met het oude ziekenfondspakket.
Met het basispakket bent u verzekerd voor:

 • - Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medische Specialisten en verloskundigen
 • - Ziekenhuisverblijf
 • - Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheel- Kunde en het kunstgebit)
 • - Hulpmiddelen
 • - Geneesmiddelen
 • - Kraamzorg
 • - Ziekenvervoer
 • - Paramedische zorg 

Aanvullende verzekering

Uw zorgverzekering en aanvullende  verzekering kunt u bij verschillende zorgverzekeraars afsluiten.

Nominale premie

Iedereen vanaf 18 jaar gaat een nominale premie aan de zorgverzekeraar betalen. Voor uw kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie. De premie verschilt per verzekeraar en per verzekering, dus het kan de moeite waard zijn om op de verschillen te letten.

 

Uitvaartverzekering

Zeker als u nog jong bent of u voelt zich nog jong, regelt u liever andere zaken dan uw Uitvaartverzekering. Toch moet iedereen dit regelen. Zeker als u een gezin heeft. De kosten van begraven of cremeren zijn vaak hoger dan u denkt.

Vaststelling verzekerde som

De uitvaartverzekering keert bij overlijden een bedrag uit waarmee de uitvaart kan worden bekostigd. U bepaalt in overleg met de adviseur de hoogte van het bedrag waarvoor u en uw gezinsleden verzekerd willen zijn. Dat kan gaan van €1150,- als aanvullend bedrag op een reeds gesloten uitvaartverzekering tot €10.000 voor een nieuw te sluiten uitvaartverzekering. Misschien goed om te weten; er bestaan plaatselijk grote verschillen in de kosten van een uitvaart.

Hoe jonger u begint met het afsluiten van een uitvaartverzekering des te lager uw premie!!

Premie

Kies zelf voor premie of koopsom!

Afhankelijk van de wensen en de situatie bepaalt u zelf hoe u uw uitvaartverzekering betaalt. Dat kan varieren van premiebetaling per maand tot het storten van een koopsom. In het laatste geval koopt u in een keer de premiebetaling af.

Auto en motorverzekering

Alhoewel iedere maatschappij zijn/haar eigen voorwaarden heeft zijn er vrijwel altijd drie dekkingsvormen mogelijk: Wettelijke Aansprakelijkheid eventueel aangevuld met beperkte of volledige cascoverzekering.

Alleen W.A.

Deze dekking is wettelijke verplicht voor alle motorvoertuigen. De verzekerde som is €2.500.000,=. Alleen schade aan derden is verzekerd. Schade aan de eigen auto is niet verzekerd. Wel heeft u recht op hulpverlening als de auto na een ongeval niet meer kan rijden. Belt u in dit geval de alarmcentrale. Het nummer staat op de groene kaart.

W.A. met beperkt casco (ook wel W.A.-extra genoemd)

Voor het W.A. gedeelte, zie de tekst over “alleen W.A.” hierboven.

Daarbij is er nu ook dekking voor een beperkt aantal gebeurtenissen die schade aan de eigen auto of motor veroorzaken. De belangrijkste gebeurtenissen zijn: brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Hieronder valt niet alleen vervanging van de ruit, maar ook ruitreparatie. Schade aan de auto door een aanrijding of schade door vandalisme is bijvoorbeeld niet verzekerd. Schades op een beperkt casco dekking leiden vrijwel nooit tot verlies van korting.

W.A. met volledig casco (ook wel all-risk genoemd)

Nu is er naast de wettelijke verplichte dekking een uitgebreide dekking voor uw eigen auto. Vrijwel alle gebeurtenissen zijn verzekerd, maar schades die niet vallen onder de beperkte casco dekking (zie hierboven) en schades die niet te verhalen zijn, leiden wel tot verlies van opgebouwde korting. Overlegt u in dit geval met ons of claimen zinvol is.

Inzittendenverzekering

Als de bestuurder of een passagier door een ongeval blijvend invalide raakt of zelfs komt te overlijden, dan wordt er een uitkering gedaan.

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt u professionele hulp bij het verhalen van letselschade of waardevermindering van uw auto na een ongeval als u all-risks verzekerd bent en bovendien het verhalen van de schade aan de auto zelf als u niet all-risks bent verzekerd.

Waar op letten?


Uiteraard is de premie per maatschappij verschillend. De verschillen kunnen enorm zijn. Toch is het goed om ook de voorwaarden in de gaten te houden. Hoever valt u terug na een schade? Hoeveel krijgt u uitgekeerd bij een total loss schade? Hoe lang duurt de nieuwwaarde regeling?

We beschikken over de mogelijkheid alle voor- en nadelen per maatschappij voor u op een rijtje te zetten of meerdere maatschappijen met elkaar te vergelijken, zowel in premie als op het gebied van voorwaarden. Ook kunnen we de invloed van een schuldschade op de premie in de toekomst zichtbaar maken.

banner-automodule-VKG

 

Diverse verzekeringen

Kostbaarheden- en huiselektronicaverzekering

Voor dure kostbaarheden (zoals sieraden, schilderijen) en huiselektronica (zoals video-en computerapparatuur) kan het zinvol zijn om een aparte verzekering af te sluiten. De dekking is zeer uitgebreid: vallen, verlies, beschadiging, vrijwel alles is verzekerd. Uiteraard zijn er ook uitsluitingen. Raadpleeg de voorwaarden of informeer er naar bij ons kantoor.

Verzekerde som

De verzekerde som betreft de aankoopprijs van uw apparatuur of de getaxeerde waarde van schilderijen of sieraden. U dient altijd een taxatierapport of aankoopnota te overleggen.

Premie

De premie is afhankelijk van het soort goederen en het verzekeringsgebied dat u kiest (binnenshuis of werelddekking). Schilderijen zijn bijvoorbeeld goedkoop om te verzekeren maar sieraden zijn duurder.

Waar op letten

De meeste maatschappijen verzekeren alleen uw kostbaarheden als zij ook uw inboedel mogen verzekeren. Zoals zo vaak is het daarom goed om uw totale verzekeringspakket in zijn geheel te bekijken. In de praktijk is er al een inboedelverzekering als er een kostbaarhedenverzekering in beeld komt en dan bepaalt de inboedelverzekering dus de keuze van de maatschappij voor de kostbaarhedenverzekering. Let op de beperkte duur van een taxatierapport.

Reisverzekering

Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Voorzover reeds bestaande verzekeringen daarvoor ook dekking bieden geldt de reisverzekering als aanvullend. De verzekering kent meestal vier rubrieken: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis-of crematiekosten van een verzekerde in het buitenland of de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties) en ongevallen.

Bereken hier uw reisverzekering

 

Premie

Is afhankelijk van het gekozen pakket dekkingsrubrieken en de gekozen combinatie van verzekerde bedragen. Als het onderwatersportrisico of het wintersportrisico meeverzekerd moet worden geldt hiervoor een toeslag.

Bijzonderheden

Voor de rubriek bagage geldt meestal een eigen risico. In geval van diefstal/vermissing moet een verklaring van aangifte bij de politie worden overlegd.

Annuleringskostenverzekering

Deze verzekering dekt dat deel van de reissom, dat verschuldigd blijft als de reis-of huurovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis-of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een gedekte omstandigheid. Als verzekerden gelden vaak alle leden van het reisgezelschap.